VOGEL nábytek s.r.o.

se sídlem K Hájence 819, Šenov, 
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72598,
IČ: 06614647

Část „A“ – spotřebitel.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VOGEL nábytek s.r.o., se sídlem K Hájence 819, Šenov, identifikační číslo:  06614647, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72598, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
1.2. Obchodní podmínky část „A“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy. 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží. 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“/“Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
3.7. Požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy uvedené v poznámce objednávky (změna materiálu, provedení, rozměrů, odstínů či jiných vlastností nabízených produktů a pod., které nejsou u produktu standardně nabízeny) nebude prodávající akceptovat a uvede toto v potvrzení objednávky. Budou akceptovány pouze změny dohodnuté a předem kupujícím odsouhlasené.

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Stornovat objednávku zboží na zakázku (atyp, moření, čalounění, rozměrové úpravy atd.) může kupující pouze do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího viz ustanovení čl. 3.8 obchodních podmínek. V případě, že si prodávající vyžádá zálohu, lze odstoupit od smlouvy pouze do uhrazení zálohy. Pokud kupující po zaplacení zálohy trvá na stornování již i částečně uhrazené objednávky, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 40% z celkové ceny zakázky. Tato smluvní pokuta je odečtena z již zaplacené zálohy. Pokud zaplacená záloha nepokryje smluvní pokutu, je povinností kupujícího tuto uhradit do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
- v hotovosti ve všech provozovnách prodávajícího; 
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 45Kč; 
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Fio banka, a.s. číslo účtu 2801335862/2010 (verze IBAN: CZ5820100000002801335862, SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně Kč (CZK) (dále jen „účet prodávajícího“); 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
4.3. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu zejména u objednávky na zboží atypické, upravené dle požadavků zákazníka nebo na zboží standardně neskladové či při větším objemu objednávky. Pokud prodávající od kupujícího o zálohu či jinou obdobnou platbu nepožádá, není tímto dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 2 dnů od zaslání proforma faktury na elektronickou adresu kupujícího. 
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (jedná se zejména o zboží mořené, čalouněné a rozměrově upravené), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny (Elišky Krásnohorské 1629/31, 73601 Havířov) prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího nabytek@vogelnabytek.cz. Vzorový formulář pro odstoupení je ke stažení zde.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. 
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. 
5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
6.4. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím vlastní dopravy, případně prostřednictvím smluvního dopravce, po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky:

Dodací podmínka Doprava (s DPH) Doběrečné (s DPH) Expediční poplatek (s DPH) Lhůta pro doručení
Nákup nad 5.000,- Kč ZDARMA* 45,- Kč ZDARMA do 4 týdnů
Nákup do 5.000,- Kč 299,- Kč 45,- Kč ZDARMA do 4 týdnů


6.5. Je-li sjednána doprava zboží prodávajícím, je tato realizována vlastními vozy prodejce. I v případě, že je u zboží uveden stav "skladem", je jeho dodání vázáno na naplněnost vozů v jednotlivých rozvozových okruzích a fyzické dodání zboží je realizováno do dvou týdnů od potvrzení objednávky prodejcem. V případě osobního odběru je vyzvednutí možné až na písemné nebo telefonické vyzvání prodejcem.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně v sídle prodávajícího. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 

 

7a. Reklamační řád
7a.1. Povinnosti kupujícího:
kupující je povinen dodané zboží bez odkladu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit v co nejkratším termínu prodávajícímu. Nekompletnosti zboží nahlásit do 2 pracovních dnů ode dne doručení, pozdější reklamace nebudou vyřízeny. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.
7a.2. Povinnosti prodávajícího:
o reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží.
kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.
reklamace bude vyřízena v co nejkratším možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
nebude-li prodávající schopen dodržet zákonnou lhůtu, bude včas informovat kupujícího o individuálním řešení reklamace.
7a.3. Způsob vyřízení reklamace 
Reklamaci je možno podat těmito způsoby: e-mailem na adresu nabytek@vogelnabytek.cz doporučeným dopisem: na adresu prodejny.
Kupující je povinen uvést: číslo dokladu o vlastnictví zboží (faktury), výstižný popis závad zboží, fotodokumentaci závad zboží
7a.4. Záruční podmínky:
Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu. Nárok na uplatnění záruky zaniká: poškozením zboží při manipulaci. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze. používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci. zboží bylo poškozeno živly. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
7a.5 Kupující bere na vědomí:
- Tiskové chyby v údajích o výrobcích, cenách a změny ve vyobrazení, možnost vyprodaného nebo pozdě dodaného zboží jsou vyhrazeny..  - Reklamaci u přírodního dřeva nelze uplatnit na přirozené vzhledové odlišnosti, např. odklon a hustota vláken, nevypadavé suky, rozdíly v přirozeném zabarvení apod.
- Vzhled, rozměry a barevnost jednotlivých výrobků se mohou mírně lišit a to jak vůči sobě, tak vůči fotografiím výrobků jednotlivých produktů v e-shopu.
- Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce, které prodávající není schopen ovlivnit.
- Fotografie produktů jsou ilustrační, dekorace na fotografiích výrobků nejsou součástí výrobků.
- Povolená tolerance rozměrů nábytku je dána platnými technickými normami jednotlivých typů výrobků (například postele a matrace ČSN EN 1334). U rozměrú nábytku je rozměrová tolerance +-5%.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
9.1. Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
9.1.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
9.1.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
9.1.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
9.1.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
9.1.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
9.2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
9.3. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.1.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
9.3.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
9.3.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

11. DORUČOVÁNÍ 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu. 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VOGEL nábytek s.r.o, K Hájence 819, 739 34 Šenov, adresa elektronické pošty nabytek@vogelnabytek.cz, telefon +420724985558. 
12.6. Chyby v údajích o výrobcích a změny ve vyobrazení, možnost vyprodaného nebo pozdě dodaného zboží vyhrazena. 
12.7. Vzhled, rozměry a barevnost výrobků se mohou mírně lišit. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu a dřeva v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit. Foto je ilustrační, dekorace nejsou součástí výrobku. 
Povolená tolerance rozměrů nábytku je +-5%.


V Šenově dne 1.1.2018 Jiří Vogel,
jednatel společnosti

Příloha obchodních podmínek část „A“ - spotřebitel.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY

VOGEL nábytek s.r.o.

se sídlem K Hájence 819, Šenov, 
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72598, 
IČ: 74274821

Část „B“ – obchodní partner.


1. Základní ustanovení 
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) část „B“ upravují vztahy při dodávkách Produktů definovaných níže obchodní společností VOGEL nábytek s.r.o., se sídlem K Hájence 819, Šenov, identifikační číslo:  06614647, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72598 (dále jen „Prodávající“) obchodnímu partnerovi-kupujícímu (dále jen „Kupující“), uzavřené dle zákona č. 90/2012 Sb.a č. 89/2012 Sb. , a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Prodávajícím. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek. 
2. Tyto Všeobecné podmínky platí pro objednávání produktů ze sortimentu uvedeného i neuvedeného na internetových stránkách prodávajícího (dále jen „Produkty“) prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů, pro telefonické objednávky, objednávky zaslané e-mailem, faxem nebo provedené osobně na kterékoli pobočce Prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí individuální kupní smlouvy. 
3. Prodávající dodává Produkty na základě elektronické, osobní či telefonické objednávky a specifikace kupujícího z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky. 

2. Definice základních pojmů 
Objednávka: znamená přijetí poptávky od kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto Všeobecných podmínek 
Potvrzení objednávky: znamená sdělení zprávy kupujícímu o akceptaci jeho objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva 
Osobní odběr: znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na kterékoliv pobočce Prodávajícího. 
Přepravní služba: znamená, že kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky. 
Smluvní partner Prodávajícího: znamená subjekt, se kterým má Prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého nakupujeme Produkty. 
Prodejní místo: znamená oficiální provozovnu Prodávajícího 

3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy 
1. Podmínkou platnosti elektronické, telefonické objednávky případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma společnosti, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky. 
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při Potvrzení závazné Objednávky. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. 
3. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován emailem, nebo telefonicky na Kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že Kupující neprovede platbu úhrady proforma-faktury v požadovaném termínu od data objednání. 
4. Kupující i Prodávající má právo do 24 hodin od obdržení Potvrzení objednávky podat písemně návrh na změnu kupní smlouvy nebo její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v Potvrzení objednávky. 

4. Dodací podmínky 
1. Místem plnění je sídlo kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce. 
2. Za dodání Produktů se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak. 
3. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím vlastní dopravy, případně prostřednictvím smluvního dopravce, po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky:

Dodací podmínka Doprava (s DPH) Doběrečné (s DPH) Expediční poplatek (s DPH) Lhůta pro doručení
Nákup nad 5.000,- Kč ZDARMA* 45,- Kč ZDARMA do 4 týdnů
Nákup do 5.000,- Kč 299,- Kč 45,- Kč ZDARMA do 4 týdnů


- Osobní odběr znamená vyzvednutí Produktů Kupujícím v provozní době na kterémkoliv Prodejním místě Prodávajícího
- Individuální přeprava nadrozměrného zboží znamená, že Prodávající doručí plnění prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků v dohodnutou dobu, na libovolné udané místo Kupujícím s možností vynešení zboží do dohodnutého patra
4. Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Produkty kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dní od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u Produktů, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li Prodávající Produkty kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy ve výši 100%.
5. O odeslání Produktů bude Prodávající Kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení, pokud si tuto možnost nastaví Kupující v elektronickém obchodním systému Prodávajícího.
6. O stavu vyřizování Objednávky či odeslání Produktů se může kupující informovat telefonicky na tel. čísle 724 985 558 nebo na webovém portále www.nabytek-sen.cz po přihlášení pod svým přihlašovacím jménem.
7. Produkty budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.
8. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Produkty či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem Prodávajícího po třech opakovaných objednáních. V případě nedodání části objednaných Produktů formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští objednávky daného Kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být Prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet kupujícího. Nedodané Produkty již nebudou dále evidovány v Objednávce a nebudou automaticky zaslány.

5. Kupní cena, daňové doklady, platební podmínky
1. Prodávající nabízí kupujícímu Produkty za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění objednávky Produktů, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.
2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Produkty v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů Prodávajícího. Ceny za objednané a potvrzené Produkty nebo ceny Produktů dohodnuté jednotlivou kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.
3. V případě nákupu běžně skladovaných Produktů osobním nákupem na kterémkoliv prodejním místě Prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Produktů, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.
4. V případě nákupu Produktů prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové objednávky, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky Prodávajícím, nebude-li u některých Produktů dodatečně dohodnuto jinak.
5. Za dodávku Produktů dle požadavku kupujícího zaplatí kupující Prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:
- předem na základě zálohové faktury na účet Prodávajícího u Fio banky, a.s. číslo účtu 2801335862/2010 (verze IBAN: CZ5820100000002801335862, SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně Kč (CZK)
- hotově/na dobírku,
- převodním příkazem na účet Prodávajícího u Fio banka, a.s. číslo účtu 2801335862/2010 (verze IBAN: CZ5820100000002801335862, SWIFT: FIOBCZPPXXX) v měně Kč (CZK), avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. Výše neuhrazených závazků kupujícího nesmí přitom převyšovat smluvený limit a kupující nesmí mít žádné závazky po splatnosti. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet Prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany pokutu z prodlení ve výši uvedené v Rámcové kupní smlouvě z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená Prodávajícím.
6. Při platbě zálohově dopředu je kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od objednání. V případě že Prodávající neobdrží úhradu do 1 měsíce od objednání je objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi Prodávajícího, poštovné atd).
7. Podkladem pro platby za odebrané Produkty je daňový doklad s náležitostmi dle §28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.
8. Kupující je u Prodávajícího oprávněn k odběru Produktů na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých nesplněných finančních závazků vůči Prodávajícímu. Limit lze čerpat dále jen v tom případě, kdy kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané Produkty, vystavené v rámci takto stanoveného limitu.
9. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči Prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat kupujícímu další Produkty pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.
10. Pokud bude kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si Prodávající právo dodávat další Produkty kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění Prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 8. a 9. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými Kupními smlouvami.
11. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést Prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím řádně identifikována.
12. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.
13. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Přechod nebezpečí škody na Produktech
1. Převezme-li kupující na své náklady na základě jednorázové dohody s Prodávajícím Produkty přímo u Smluvního partnera Prodávajícího, je místem plnění sklad Smluvního partnera Prodávajícího. Zboží bude kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí ve skladu smluvního partnera Prodávajícího.
2. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího odeslat Produkty do místa určeného Kupujícím, je dodání Produktů uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Produktů prvnímu přepravci přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Produktech.
3. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost Prodávajícího dodat zboží do místa určeného Kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na Produktech na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na Produktech při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět Kupující.
4. Při předání Produktů v prodejním místě Prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží Kupující potvrdí svým podpisem na faktuře - daňovém dokladu .

7. Reklamační podmínky, odpovědnost za vady, záruka
1. Není-li dále stanoveno jinak, Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Produktů dle §2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Kupující je povinen prohlédnout produkty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Produktech.
3. Při osobním odběru je Kupující povinen prohlédnout Produkty neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u Produktů vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit Prodávajícímu. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.
4. Při dodání Produktů Kupujícímu prostřednictvím Přepravní služby je Kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Produktů do 3 pracovních dnů od převzetí Produktů od Přepravní služby. V případě, že Produkty jsou poškozené nebo neúplné je Kupující povinen dodat Prodávajícímu Protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše Kupující a zástupce Přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u Prodávajícího písemně, s popisem vady a Protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Produktů je Kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Produktů jen tehdy, jestliže vadné Produkty budou vráceny Prodávajícímu v původním balení a to včetně příslušenství. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Produktů nebo dodáním náhradních Produktů za Produkty vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího vyrozumí.
5. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Produktů.
6. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené Produkty záruku výrobce v délce vyznačené na dodacím listě. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě živelné pohromy, válek, nepokojů, zásadních politicko-ekonomických změn, vojenských převratů, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidace výrobce.
7. Kupující je povinen v rámci rychlého servisu uplatňovat záruku výrobce u smluvních servisních partnerů výrobce, pokud jsou uvedení příloze těchto Všeobecných podmínek.

8. Ochrana osobních dat
Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


9. Závěrečná ustanovení
1. Všechny dodávky Produktů realizované jednotlivou kupní smlouvou, uzavřené na přesně specifikované Produkty a jejich cenu, se budou řídit platnou Rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a kupujícím.
2. Jednotlivé písemné kupní smlouvy budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněny, podle vzájemného písemného oznámení.
3. Jakékoliv dodatky Rámcové kupní smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stanou se její nedílnou součástí.
4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat insolvenční návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.
6. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Rámcové kupní smlouvy či její části.
7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností z Rámcové kupní smlouvy.
8. Všechny smluvní vztahy, které mezi Prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.
9. Jednotlivé popisy a fotografie zboží jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám.


10. Platnost Všeobecných podmínek
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění Všeobecných podmínek. Aktuální znění Všeobecných podmínek je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, na webové adrese www.vogelnabytek.cz. 


V Šenově dne 1.1.2018 Jiří Vogel,
jednatel společnosti